Krajina:
TECH-MASTERS Slovakia Krajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nižšie nájdete naše predajné, dodacie a platobné podmienky

1. VŠEOBECNE / 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A VYMEDZENIE POJMOV

1. Dodávky tovaru a služieb sa uskutočňujú len za nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, pričom pod Predávajúcim sa rozumie TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. a Kupujúcim sa rozumie Objednávateľ (zákazník).

2. Predávajúci je obchodná spoločnosť TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. so sídlom Budovateľská 63, 080 01 PREŠOV, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2122/P.

Deň zápisu do obchodného registra: 12. 01. 1995

Predávajúci je platcom DPH.
IČO: 31701892
DIČ: 2020520040
IČ DPH: SK 2020520040
(Ďalej iba "Predávajúci")

Kontaktné údaje:
tel.: +421 51 7733031
fax: +421 51 7733035
E-mail: slovakia@tech-masters.eu

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii (to je buď potvrdenie objednávky, odoslanie e-mailu alebo telefonát) objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a cenu tohto tovaru, taktiež aj telefonická objednávka a e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho.

Kúpna zmluva - jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe objednávok Kupujúceho.

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

3. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA / 4. PREDMET DODÁVOK

3. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA:
3.1. Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.
3.2. Dodávky tovaru a služieb sa uskutočňujú na základe objednávok Kupujúceho, ktoré musia mať všetky náležitosti uvedené v bode č. 3.4.
3.3. Objednávka je štandardne v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje aj objednávka odoslaná faxom a elektronickou internetovou poštou (e-mailom). Za objednávku sa považuje aj telefonicky nahlásená požiadavka Kupujúceho.
3.4. Objednávky zasiela Kupujúci prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho alebo priamo na adresu: TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 PREŠOV alebo faxom na číslo: 051/7733035 alebo e-mailom na adresu: predaj@tech-masters.eu
3.5. Každá Objednávka musí obsahovať:
- obchodné meno Kupujúceho
- IČO, DIČ/IČ DPH, fakturačná adresa
- miesto plnenia – dodacia adresa
- kontaktná osoba Kupujúceho a jeho podpis (podpis nemusí obsahovať e-mailová objednávka)
- telefonické spojenie na kontaktnú osobu Kupujúceho
- dátum vystavenia Objednávky
- objednaný tovar s objednávkovými kódmi a počtami kusov a termínom dodania.
3.6. V prípade nejasnosti údajov uvedených v Objednávke alebo v prípade nemožnosti splnenia termínu sa Predávajúci alebo jeho zástupca skontaktuje s Kupujúcim.
3.7. Telefonické alebo ústne doplnky, zmeny alebo vedľajšie dojednania si vyžadujú písomné potvrdenie Predávajúceho.
3.8. Za potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje vystavenie Faktúry pre Kupujúceho.

4. PREDMET DODÁVOK: Predmetom dodávok Kupujúcemu sú tovary, ktoré sú predmetom podnikania Predávajúceho.


5. CENY / 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

5. CENY:
5.1. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH.
5.2. V prípade zmeny nákupnej ceny o viac ako 5% u subdodávateľa si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
5.3. Ceny sú určené Cenníkom Predávajúceho platným v dobe vystavenia objednávky Kupujúcim.
5.4. Predávajúci k cene tovaru účtuje aj poštovné a balné, ak zabezpečí aj prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej firmy alebo Slovenskej pošty.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY:
6.1. Po obdržaní Objednávky vystaví Predávajúci na objednaný tovar Dodací list a Faktúru (predfaktúru) so splatnosťou 14 dní. V prípade uzavretia osobitnej Zmluvy (Dohody) medzi Kupujúcim a Predávajúcim je splatnosť Faktúry podľa ustanovení tejto Zmluvy.
6.2. Dodací list a Faktúra sa vystavuje v deň expedície tovaru.
6.3. V prípade nedodržania splatnosti Faktúry Kupujúci súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,25 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
6.4. Spôsob platby:

6.4.1. prevodným príkazom – na účet uvedený na Faktúre
6.4.2. v hotovosti - v prípade prevzatia tovaru na dobierku prepravnou firmou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty pri prevzatí tovaru vrátane balného a poštovného
6.4.3. predfaktúrou – na účet uvedený na Faktúre
6.5. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby v prospech účtu Predávajúceho.

7. DODACIE PODMIENKY / 8. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

7. DODACIE PODMIENKY:

7.1. Dodávka je splnená:

7.1.1. osobným prevzatím tovaru Kupujúcim
7.1.2. odovzdaním tovaru Slovenskej pošte v prípade odoslania tovaru poštou
7.1.3. naložením tovaru na prepravný prostriedok a odovzdanie prepravcovi v prípade prepravnej firmy.

7.2. Ak nie je dohodnuté niečo iné, je dodacia lehota 3 pracovné dni od obdŕžania Objednávky.
7.3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nemôže plniť svoj záväzok z dôvodov prieťahov spôsobených colným konaním alebo rozhodnutiami štátnych orgánov.
7.4. Dodržanie dodacej lehoty predpokladá, že boli splnené (zmluvné) povinnosti Kupujúceho.
7.5. Reklamácie ohľadom prepravy tovaru rieši Predávajúci v tom prípade, ak ju zabezpečil.
7.6. Predávajúci má právo na odmenu za plnenie aj v prípade, že je pripravený plniť ale Kupujúci odmieta tovar prevziať resp. jeho prevzatie odďaľuje

8. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO:
Kupujúcim (zákazníkom) sa zaväzujeme:
8.1. Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania Objednávky.
8.2. Dodať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
8.3. Odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo akýmkoľvek iným konaním Kupujúceho v rozpore so zákonom, zmluvou alebo VOP.
- Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne iných nepredvídateľných prekážok.
- Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky Kupujúci zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže byť zo strany Predávajúceho považovaný za oprávnene reklamovaný.9. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO / 10.STORNO OBJEDNÁVKY

9. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO:
Kupujúci sa zaväzuje:
9.1. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru a balného.
9.2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov hneď po doručení. V prípade porušenia obalov je povinný oznámiť túto skutočnosť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Taktiež tieto skutočnosti je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
9.3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho.
9.4. Skutočnosť, že Kupujúci odmietne prevziať tovar ho nezbavuje povinnosti zaplatiť vystavenú faktúru. Právo Predávajúceho na náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody týmto nie je dotknuté.

10.STORNO OBJEDNÁVKY:
10.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, a to ani v dodatočne dohodnutej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 dní. V prípade stornovania záväznej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

10.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

10.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
10.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
10.2.3. Ak Kupujúci nie je schopný splniť všetky svoje finančné záväzky voči Predávajúcemu.

11.PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKÁ / 12. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

11.PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKÁ:
11.1. Vlastnícke právo k dodanému tova
ru vzniká Kupujúcemu až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny vrátane poštovného
11.2. Ak predchádza zaplatenie kúpnej ceny dodávke, prechádza vlastnícke právo k tovaru va balného. okamihu splnenia dodávky podľa bodu č. 7.
11.3. Až do nadobudnutia vlastníckeho práva k dodanému tovaru nie je Kupujúci oprávnený s nezaplateným tovarom inak právne disponovať, t.j. obzvlášť predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).
11.4. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený vyzvať Kupujúceho na vrátenie dodaného tovaru a Kupujúci je povinný na základe takejto výzvy tovar Predávajúcemu na vlastné náklady vrátiť. V prípade porušenia tejto povinnosti je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE:
12.1. Na dodávaný tovar poskytuje Predávajúci záruku v dĺžke zodpovedajúcej ustanoveniam Obchodného zákonníka.
12.2. Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí.
12.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
12.4. Záruka sa neposkytuje za vady, ktoré vznikli z nasledujúcich dôvodov:

12.4.1. Chybné použitie tovaru v dôsledku zanedbania prevádzkových predpisov
12.4.2. Používanie predmetu dodávky v rozpore s Technickým listom resp. Návodom na používanie.
12.4.3. Škody, ktoré boli spôsobené pokračovaním v používaní, napriek tomu, že sa prejavila chyba
12.4.4. Z vplyvov dielov cudzieho pôvodu, ktoré nedodal Predávajúci
12.4.5. Následkom živelnej pohromy 12.4.6. Zjavne úmyselným poškodením.

12.5. Predmet dodávky je potrebné neodkladne po prijatí prekontrolovať. Zjavné poruchy je nutné ohlásiť písomne Predávajúcemu do 3 dní po obdržaní pod stratou práv zo zodpovednosti za vady, skryté vady do 7 dní po zistení závady.
12.6. Všetky reklamácie je Kupujúci povinný uplatňovať písomne prostredníctvom obchodného zástupcu, e-mailom na adrese slovakia@tech-masters.eu, alebo faxom na čísle 051/ 77 33 035. Predávajúci rieši reklamáciu v zmysle svojho platného Reklamačného poriadku. Pri uplatnení záruky je nutné predložiť Predávajúcemu Faktúru a Dodací list.
12.7. Ak reklamuje Kupujúci zakúpený tovar, Predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, spravidla však do 30 dní od prevzatia reklamácie. V zvlášť zložitých prípadoch, keď vybavenie vyžaduje odborné posúdenie, dohodne Predávajúci s Kupujúcim lehotu, v ktorej rozhodne o reklamácii.
12.8. Záručná doba na vymenené a opravené diely sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.
12.9. Nároky na záruku prináležia iba Kupujúcemu a nie je možné ich previesť na tretiu osobu.
12.10. Výhrady Kupujúceho týkajúce sa prípadných rozporov pri uplatňovaní nárokov podľa tohto článku ho neoprávňujú k neuhradeniu splatných Faktúr.
12.11. Kupujúci môže v záručnej dobe požadovať: bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady; poskytnutie zľavy z ceny; Predávajúci môže rozhodnúť o výmene veci za novú alebo typovo rovnakú, prípadne typovo a užívateľsky ekvivalentnú, pokiaľ sa nevyrába alebo nie je dostupná.

13. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI / 14. OCHRANA A UCHOVANIE DÁT

13.ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI:
13.Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s právnym vzťahom s Predávajúcim a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo, a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú verejne známe.

14.OCHRANA A UCHOVANIE DÁT:
14.Predávajúci spracováva osobné údaje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

15. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

15.1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, ani za škody spôsobené Kupujúcemu, resp. za škody spôsobené tretej osobe Kupujúcim alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci (požiar, štrajk, živelná pohroma, obmedzenie dovozu a vývozu a pod.). Predávajúci je v takomto prípade povinný okamžite informovať Kupujúceho a má právo buď predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy bez zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť Kupujúcemu z dôvodu nesplnenia dodania tovaru.
15.2. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu zálohu, ak bola poskytnutá. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak objednaný tovar ani náhradné riešenie nie je na trhu v dodacom termíne, ktorý požaduje Kupujúci.
15.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje napr. vojna, štrajk, rôzne opatrenia úradov, prírodná udalosť, ďalej Predávajúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie záväzkov voči Kupujúcemu.

16. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (v texte označované aj skratkou "VOP") sú vyhotovené v slovenskom jazyku a platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky, s výnimkou, ak je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté niečo iné.
16.2. Doručením objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas so všetkými ustanoveniami VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky.
16.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Všetky ich zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.tech-masters.com/sk minimálne 5 (päť) dní vopred.
16.4. V prípade, že Kupujúci nesúhlasí s novými VOP, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 5 (piatich) dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce Zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.
16.5. Právne vzťahy a podmienky medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré tieto VOP výslovne neupravujú, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
16.6. Práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvy alebo VOP, prípadne samotná zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, nesmú byť postúpené bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej strany.
16.7. Predávajúci a Kupujúci si doručujú na adresy, ktoré sú uvedené v objednávke, prípadne na faktúre, pokiaľ zmena adresy nebola preukázateľne oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa takto doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom počítaným odo dňa nasledujúceho po dni, kedy sa zásielka vrátila strane, ktorá ju doručuje ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu.
16.8. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nezrealizovateľnými, nebude týmto v ostatných ovplyvnená platnosť, účinnosť a zrealizovateľnosť týchto VOP. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú dotknuté ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením v znení, ako bude najviac zodpovedať pôvodnému účelu dotknutého ustanovenia.
16.8. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že rozhodným právnym poriadkom pre ich právny vzťah bude právny poriadok Slovenskej republiky a rovnako sa zhodli na tom, že prípadné spory budú prejednané príslušným súdom Slovenskej republiky.
16.9. Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho - firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - sú platné od 01. 01. 2019.