Region:
TECH-MASTERS Polska Lokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

Poniżej znajdują się nasze warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1. Zakres

Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności dotyczą wszystkich umów, dostaw i innych usług oferowanych przez TECH-MASTERS POLSKA SP.Z O.O. Odnoszą się one również do wszystkich przyszłych umów z klientem, a także do przyszłych dostaw i innych usług, które będą mu świadczone.

2. Oferty i zawarcie umowy

2.1 Warunki sprzedaży w katalogach, ofertach i dokumentach marketingowych sprzedającego, o ile nie są wyraźnie określone jako wiążące, są możliwe do zmiany.

2.2 Zamówienia uznaje się za przyjęte, jeśli zostaną potwierdzone na piśmie lub w CRM przez sprzedającego i kupującego.

Zamówienia przychodzące mailem, faxem i telefoniczne są realizowane niezwłocznie. W takim przypadku dowód dostawy lub faktura za towar są potwierdzeniem zamówienia.

3.Ceny, cenniki

Podawane ceny są cenami netto, VAT nie jest wliczony w cenę. Kwota VAT w odpowiedniej ustawowej wysokości znajdzie się na dokumentach w oddzielnej kolumnie
Koszt wysyłki 25 PLN zostanie naliczony za każdą dostawę. Może być pobrana dodatkowa opłata za zamówienie poniżej minimum logistycznego 150 PLN lub w przypadku wysyłki „za pobraniem”.

4. Płatność

O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są płatne w ciągu 7 dni od wystawienia faktury. Po tym okresie klient zalega z płatnościami. W przypadku zalegania z zapłatą za towar (bez uzasadnienia opóźnienia) zostaną naliczone odsetki ustawowe poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności.

5. Dostawa

Po stronie TECH-MASTERS POLSKA SP. Z O.O. leży organizacja bezpiecznej dostawy towaru. W przypadku pytań dot. dostawy prosimy o kontakt z biurem, które archiwizuje dokumenty potwierdzające wysyłkę i dostawę.

Aby dostawa odbyła się sprawnie, kupujący jest zobowiązany podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz jej numer kontaktowy.

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczone przez nas przedmioty pozostają naszą własnością do momentu, aż wszystkie obecne roszczenia wobec klienta zostaną spełnione.

Klient jest uprawniony do odsprzedaży naszych towarów w toku zwykłej działalności gospodarczej.

Jednak wszystkie roszczenia z tej odsprzedaży nie dotyczą TECH-MASTERS POLSKA SP. O.O.

7. Powiadomienie o wadach, gwarancja i odpowiedzialność

7.1 Kupujący, który otrzymał towar wadliwy, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym TECH-MASTERS POLSKA SP. Z O.O.

7.2 Jeśli kupujący odkryje wady towaru, jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej, nie może użyć otrzymanego produktu ani go odsprzedać lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzać do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozpatrzenia reklamacji.

7.3 Kupujący jest zobowiązany dostarczyć sprzedającemu przedmiot zakupu lub jego próbkę w celu sprawdzenia reklamacji. W przypadku odmowy kupującego, reklamacja nie zostanie uznana.

7.4 W przypadku uzasadnionych reklamacji, sprzedawca jest uprawniony, biorąc pod uwagę charakter wady i dobro kupującego, do wymiany towaru.

8. Kupujący może zwrócić towar tylko wówczas kiedy towar jest niezgodny z umową lub wadliwy. Winnych przypadkach nie jest to możliwe.

9. Postanowienia ogólne:

9.1 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie ogólnych warunków sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9.2 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży, dostawy, świadczenia usług podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w ogólnych warunkach sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.