Lokacija:
TECH-MASTERS SloveniaLokacija bo spremenjena
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

POGOJI POSLOVANJA – SPLETNA TRGOVINA

Spodaj boste našli naše pogoje prodaje, dostave in plačila

1. Veljavnost Splošnih prodajnih pogojev

Splošni prodajni pogoji, podani v nadaljevanju, urejajo vse prodaje trgovskega podjetja NOVO-TECH d.o.o. (v nadaljevanju »prodajalec« oz. »dobavitelj«) in izključujejo morebitne splošne nabavne pogoje kupca.
Ti splošni prodajni pogoji tvorijo, skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji, celovit sporazum med strankama.
Če je dobavitelj s kupcem sklenil pogodbo z drugačnimi določili za posamezno prodajo, se Splošni prodajni pogoji uporabljajo v vsem, česar pogodba za posamezno prodajo ne ureja.

2. Način sporazumevanja

Vse izjave in obvestila glede prodaje morata stranki izmenjati v pisni obliki.
Obvestila oziroma dokumenti morajo vsebovati vse zakonsko določene elemente, kot so: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko in drugo.
Vsak ustni dogovor je zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisno.
Vsaka stranka je dolžna drugo obvestiti o morebitni spremembi naslova.

3. Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba mora vsebovati: predmet, količino in ceno, plačilne pogoje, rok dobave ter način izročitve blaga.
Če se stranki nista pisno sporazumeli drugače, je rok veljavnosti ponudbe 7 dni od dneva izstavitve. Dobavitelj je vezan na ponudbo do izteka tega sedemdnevnega roka. Ponudba velja za sprejeto, če jo je kupec v celoti sprejel in če je prodajalec njegovo pisno sprejetje prejel pred iztekom navedenega roka.
Pogoji, roki, cene, kakovost ter količina, izraženi v ponudbi, veljajo samo za specifično blago, določeno v sami ponudbi, in sicer samo za to ponudbo.
Kupec se v nobenem primeru ne sme okoristiti (pridobiti posel z dajanjem neresničnih in s strani dobavitelja nepotrjenih podatkov) z določili o standardih, specifikacijami, s pravili ali običaji, ki jih dobavitelj ne bi sprejel v pisni obliki.
Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli izdelka iz katalogov in ostalih publikacij dobavitelja.

4. Obseg in veljavnost naročila

Naročilo je veljavno, ko ga dobavitelj potrdi in o tem pisno obvesti kupca. Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika, plačnika blaga, izjavo kupca o namembnosti uporabe blaga, o načinu plačila in druge podatke, ki jih potrebuje dobavitelj za pravilno in nemoteno izvedbo.
Obveznosti dobavitelja, glede na naročilo, postanejo veljavne, ko dobavitelj potrdi naročilo in ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
- Prejem vseh potrebnih informacij s strani kupca.
- V primeru predplačila prejem plačila na TRR dobavitelja
- V primeru predplačila mora dobavitelj izstaviti odgovarjajoči avansni račun v trenutku samega naročila. Izstavljeni račun mora biti plačan v valutnem roku.

Če kupec od naročila, potem ko ga je dobavitelj sprejel, enostransko odstopi, mora v osmih delovnih dneh po prejemu pisne zahteve dobavitelja poravnati stroške (15% od vrednosti na predračunu), ki so nastali v zvezi z naročilom.
Dobavitelj bo sprejel in realiziral novo naročilo kupca pod pogojem, da ima poravnane vse predhodne izstavljene račune dobavitelja in vse druge zapadle finančne obveznosti oz. tudi drugače, če se stranki to predhodno dogovorita.

5. Dobava

Rok dobave prične teči z dnem, ko kupec sprejme ponudbo ali ko dobavitelj potrdi naročilo, oziroma z dnem, ko prodajalec prejme plačilo na svoj transakcijski račun, če je tako dogovorjeno. Dobava je izvršena, ko kupec prevzame blago v svojem skladišču ali na drugem kraju, ki ga določi kupec.
Dobavitelj ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima nobenega vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin).
Prodajalec je o nastopu takšnih okoliščin dolžan pisno obvestiti kupca.
V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani kupca, se bo blago skladiščilo in z njo upravljalo na stroške in tveganje kupca.

6. Cene

Dogovorjene cene so cene, določene v ponudbi, za tovarniško pakiranje fco skladišče dobavitelj. Cene so brez DDV, razen če ni drugače določeno.

7. Prevoz, vrsta, količina in izročitev blaga

Vrsta in izročena količina blaga je tista, ki jo skupaj ugotovita kupec in dobavitelj oz. v njegovem imenu prevoznik na razkladalnem mestu.
Stranki sta sporazumni, da je blago izročeno na dan neposrednega prevzema blaga. Če ni drugače določeno, postane blago last kupca z dnem izpolnitve obveznosti plačila.
Ob prevzemu blaga, ki ga kupec pisno potrdi s podpisom spremljajočega dokumenta, preide nanj tveganje. Dobavitelj ima iz naslova tega spremljajočega dokumenta enake pravice, kot če bi blago dostavil sam.
Kupec mora sam zagotoviti vso potrebno opremo za razkladanje prejete pošiljke, razen če ni drugače dogovorjeno.

8. Način in rok plačila

a) Kupec je dolžan plačati dobavljeno blago v valutnem roku 30 dni od dneva dobave razen če se stranki nista izrecno sporazumeli drugače ali je bilo blago plačano po predračunu.
Obveznost plačila je izpolnjena, ko dobavitelj prejme denarna sredstva na svoj transakcijski račun.
Dobavitelj se obvezuje poslati račun isti ali najkasneje naslednji dan po dobavi blaga. Kupec se obvezuje, da bo ob plačilu oz. zavarovanju plačila pisno obvestil dobavitelja o tem, katere svoje obveznosti poravnava. V primeru, da prodajalec tega obvestila ne prejme, bo smatral, da kupec pokriva svoje obveznosti po vrstnem redu ter o tem obvestil kupca, ki lahko to izpodbija v roku 8 dni od dneva obvestila.

b) V primeru zamude plačila se zamudne obresti obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti. Dobavitelj bo kupcu poslal obračun obresti in ta jih je dolžan plačati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna.

c) Če kupec ne poravnava svojih obveznosti v pogodbenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse dobave blaga, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Blago postane kupčeva last tedaj, ko zanj v celoti plača kupnino, z obrestmi vred. V nasprotnem primeru ima dobavitelj pravico zahtevati vrnitev blaga v celoti oz. za tisti del, za katerega ni poravnana kupnina.
Kupec mora svoje obveznosti do dobavitelja poravnati neodvisno od plačila svojih lastnih strank.

9. Garancija

Dobavitelj jamči, da je prodano blago brezhibno glede, izdelave ter materialov.
Garancija velja kot je navedeno na dobavljenem blagu. Dobavitelj ne prevzema garancije za prodano blago v naslednjih primerih:
- če se pojavijo napake zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam,
- če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja popravlja ali spreminja blago,
- če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe blaga,
- zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz blaga in jih ne povzroči dobavitelj.

10. Reklamacije

Dobavitelj upošteva reklamacije očitnih napak le, če so dejansko upravičene in če ga kupec o tem nemudoma obvesti z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.
Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 482. členom Zakona o obligacijskih razmerjih.
Dobavitelj ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 3 mesece od izročitve blaga.
Reklamirano blago mora kupec hraniti do rešitve reklamacije. V primeru reklamacije je kupec dobavitelju dolžan plačati nesporni del kupnine.
V primeru, da pooblaščeni servis dobavitelja na licu mesta ugotovi, da je šlo le za napačen podatek o izdelku ali za njegovo pomanjkljivost oz. okvaro, je dobavitelj upravičen do povračila nastalih stroškov. Kupec oz. končni uporabnik nima pravice dovoliti tretji stranki posega oz. popravila pomanjkljivega ali okvarjenega izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja dobavitelja, sicer garancija preneha veljati.

11. Tajnost

Vse tehnične informacije (skice in tehnični dokumenti), ki jih prejme kupec od dobavitelja, ostanejo dobaviteljeva last. Kupec jih sme uporabiti samo za potrebe delovanja in vzdrževanja opreme. Ne sme jih razkriti, zavestno ali ne, nobeni tretji osebi. Kupec zagotavlja, da bo vse prejete informacije obravnaval s skrbnostjo kot poslovno skrivnost.

12. Končne določbe

Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh splošnih prodajnih pogojev je veljavna le v pisni obliki. Vse spore, ki bi nastali pri tolmačenju ali izvajanju te pogodbe in ki jih stranki ne bi uspeli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče po sedežu dobavitelja.