Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Bacto Clean Gel

BACTO CLEAN GEL  je hygienický a dezinfekční zvláčňující gel bez obsahu vody.
Působí velmi spolehlivě, bezpečně a rychle. Svojí účinností po důkladném a velmi precizním vetření do kůže působí proti nečistotám a špíně vnějšího prostředí.                                      BACTO CLEAN GEL je nelepivý i po několika použitích. BACTO CLEAN GEL obsahuje vysoce kvalitní změkčovadla pro péči o pleť a k ochraně pokožky před dehydratací. Výrobek je kompatibilní se všemi mycími prostředky a neobsahuje aldehyd, fenol a kvartérní amoniové sloučeniny.

 • Výjimečně jemný vůči pokožce.
 • Bez dráždivých dlouhodobých složek.
 • Obsahuje změkčovadla pro péči o pleť.
 • Dermatologicky testováno.
 • Bez parfému.
 • Zneškodňuje Noro viry (Murine Noro virus, MNV) do 15 s  aktivní.
Objednací číslo Název Balení
T464001 Bacto Clean Gel 500 ml + Tlak. pumpička

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: Gel
Barva: Bezbarvá
Zápach: Alkoholický
Hodnota pH (při 20 °C): 7,5 - 8,5
Bod tání: < -20 °C
Počáteční bod varu: cca. 85 °C
Bod vzplanutí: 14 °C

Dolní mez výbušnosti: 3,5 Vol%
Horní mez výbušnosti: 15 Vol%
Teplota vznícení:> 425 °C
Hustota (při 20 °C): 0,833 - 0,843 g / cm³
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): mísitelná
Viskozita / dynamika (při 20 °C): cca. 250 mPas
Obsah rozpouštědel: 80 - 85 %

 • BACTO CELAN GEL se vtírá do suchých rukou. Vyhněte se očnímu kontaktu. Důkladně osušte ruce před použitím BACTO CLEAN GEL, aby nedošlo k zředění.
 • Hygienická dezinfekce rukou dle EN 1500: vtírejte 2 x 3 ml BACTO CLEAN GEL na suché ruce a nechte pokožku dobře navlhčenou asi 30 sekund.
 • Chirurgická dezinfekce rukou podle EN 12791: obě ruce a předloktí ošetřete 2 x 5 ml BACTO CLEAN GEL a udržujte pokožku dobře navlhčenou 1,5 minuty.
 • KONCENTRACE A ČASY ÚČINKU:
   - Hygienická ruční dezinfekce podle k VAH / EN 1500: nezředěné 30 s .
   - Chirurgická dezinfekce rukou. podle VAH / EN 12791: nezředěné 1,5 min .
   - Baktericidní vč. MRSA  podle VAH / EN 13727 / EN 13624: 15 s .
   - Tuberkulocidní (M. terrae) podle podle EN 14348: nezředěné 30 s .
   - Virucidní (EN 14476): nezředěný 1 min .
   Adeno viry nezředěné 1 min .
   Polio viry nezředěné 1 min .
   Noro viry (Murine Noro virus, MNV) podle podle EN 14476 bez zředění 15 s .
 • UPOZORNĚNÍ: Pro hygienickou dezinfekci rukou je třeba dodržet min. dobu kontaktu 30 sekund!
 • První pomoc:
 • Při styku s kůži: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím, pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon.
 • Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
 • Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.
 • Při požití:  NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.
 • V případě obtíží, zajistěte lékařské ošetření.
  Doba použitelnosti: viz obal .
  Číslo šarže: viz obal .
 • Nakládání s odpady:
  Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.
 • URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

Bacto Clean Gel

BACTO CLEAN GEL  je hygienický a dezinfekční zvláčňující gel bez obsahu vody.
Působí velmi spolehlivě, bezpečně a rychle. Svojí účinností po důkladném a velmi precizním vetření do kůže působí proti nečistotám a špíně vnějšího prostředí.                                      BACTO CLEAN GEL je nelepivý i po několika použitích. BACTO CLEAN GEL obsahuje vysoce kvalitní změkčovadla pro péči o pleť a k ochraně pokožky před dehydratací. Výrobek je kompatibilní se všemi mycími prostředky a neobsahuje aldehyd, fenol a kvartérní amoniové sloučeniny.

 • Výjimečně jemný vůči pokožce.
 • Bez dráždivých dlouhodobých složek.
 • Obsahuje změkčovadla pro péči o pleť.
 • Dermatologicky testováno.
 • Bez parfému.
 • Zneškodňuje Noro viry (Murine Noro virus, MNV) do 15 s  aktivní.
Objednací číslo Název Balení
T464001 Bacto Clean Gel 500 ml + Tlak. pumpička

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: Gel
Barva: Bezbarvá
Zápach: Alkoholický
Hodnota pH (při 20 °C): 7,5 - 8,5
Bod tání: < -20 °C
Počáteční bod varu: cca. 85 °C
Bod vzplanutí: 14 °C

Dolní mez výbušnosti: 3,5 Vol%
Horní mez výbušnosti: 15 Vol%
Teplota vznícení:> 425 °C
Hustota (při 20 °C): 0,833 - 0,843 g / cm³
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): mísitelná
Viskozita / dynamika (při 20 °C): cca. 250 mPas
Obsah rozpouštědel: 80 - 85 %

 • BACTO CELAN GEL se vtírá do suchých rukou. Vyhněte se očnímu kontaktu. Důkladně osušte ruce před použitím BACTO CLEAN GEL, aby nedošlo k zředění.
 • Hygienická dezinfekce rukou dle EN 1500: vtírejte 2 x 3 ml BACTO CLEAN GEL na suché ruce a nechte pokožku dobře navlhčenou asi 30 sekund.
 • Chirurgická dezinfekce rukou podle EN 12791: obě ruce a předloktí ošetřete 2 x 5 ml BACTO CLEAN GEL a udržujte pokožku dobře navlhčenou 1,5 minuty.
 • KONCENTRACE A ČASY ÚČINKU:
   - Hygienická ruční dezinfekce podle k VAH / EN 1500: nezředěné 30 s .
   - Chirurgická dezinfekce rukou. podle VAH / EN 12791: nezředěné 1,5 min .
   - Baktericidní vč. MRSA  podle VAH / EN 13727 / EN 13624: 15 s .
   - Tuberkulocidní (M. terrae) podle podle EN 14348: nezředěné 30 s .
   - Virucidní (EN 14476): nezředěný 1 min .
   Adeno viry nezředěné 1 min .
   Polio viry nezředěné 1 min .
   Noro viry (Murine Noro virus, MNV) podle podle EN 14476 bez zředění 15 s .
 • UPOZORNĚNÍ: Pro hygienickou dezinfekci rukou je třeba dodržet min. dobu kontaktu 30 sekund!
 • První pomoc:
 • Při styku s kůži: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím, pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon.
 • Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.
 • Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.
 • Při požití:  NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody.
 • V případě obtíží, zajistěte lékařské ošetření.
  Doba použitelnosti: viz obal .
  Číslo šarže: viz obal .
 • Nakládání s odpady:
  Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.
 • URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !