Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Nanocare Protect

Výrobok NANOCARE PROTECT zabraňuje prenikaniu nečistôt a vlhkosti do priepustných materiálov a textílií. Výrobok NANOCARE PROTECT chráni pred mrazom, spomaľuje zmenu farby v dôsledku UV žiarenia a zabraňuje tvorbe machov a plesní. NANOCARE PROTECT zlepšuje tepelnú izoláciu o 30 % a robí tkaniny odolnejšími.  NANOCARE PROTECT je vhodný na okamžité použitie, neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a nie je horľavý. Jeden liter výrobku NANOCARE PROTECT dokáže impregnovať plochu s rozmerom 2 až 10 m² v závislosti od priepustnosti podkladu.

 • Určený pre všetky priepustné materiály
  a textílie.
 • Chráni tiež proti olejom, mastnote, špine, znečisteniu, ...
 • Na použitie vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
 • Bez farby a zápachu.
ArtikelnummerArtikelnameObsah
N486309Nanocare Protect1l
Y875000Trigger Basic1 ks

Vzhľad: kvapalina
Zápach: slabý, neurčitý
Teplota topenia / rozmedzie topenia: < 0 °C
Teplota varu / destilačné rozmedzie: > 100 °C
Samovznietenie: nie
Nebezpečenstvo výbuchu: žiadne
Tlak vodnej pary pri 20 °C: približne 23 hPa.
Hustota pri 20 °C: približne 1,07 g/cm³

Rozpustnosť vo vode / miešateľnosť s vodou: úplná
Hodnota pH pri 20 °C: ± 3 (používajte len
na podklad, ktorého hodnota pH je medzi 6 a 13;
po očistení a pred aplikáciou výrobku NANOCARE
PROTECT dôkladne opláchnite a vysušte)
Bezpečnostné opatrenia: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • Daný povrch v prípade potreby očistite, opláchnite a vysušte.
 • Pohybom nahor naneste NANOCARE PROTECT, a to odspodu až nahor v dvoch vrstvách, pričom druhá má byť aplikovaná pred zaschnutím prvej.
 • Nechajte zaschnúť.
 • Nanášajte štetcom alebo použite nízkotlakovú pumpu vybavenú plochou rozprašovacou dýzou. Teplota podkladu by mala byť aspoň 5 °C. Nenanášajte za daždivého alebo mrazivého počasia.
 • Zabezpečte, aby pracovné prostredie bolo dobre vetrané a počas aplikácie vždy používajte masku vybavenú filtrom typu A.
 • Výrobok zaschne do 24 hodín v závislosti
 • od podkladu, teploty a množstva nanášaného výrobku. Maximálna ochrana sa dosiahne
 • po 7 dňoch.
 • Zariadenie je možné čistiť priamo vodou.
 • Ak sa NANOCARE PROTECT dostane
 • na okenné tabuľky alebo rámy, okamžite ho zotrite vlhkou handrou.